027

G027a.JPG (58064 ???)

C. name : Gorgeous shrimpgoby S.name : Amblyeleotris wheeleri
Photo : Mitsuaki Takata Location : Vadoo,the MALDIVES
depth : 20m Date : Mar 1999