118

G118a.JPG (24379 ???)

C. name : S.name : Valencienna randalli
Photo : Naohisa Arai Location : Ishigaki I.,Ryukyus,JAPAN
depth : 28m Date : Jan 2000