142

C. name : Whitelined coral goby S.name: Gobiodon albofasciatus
Photo : Mitsuaki Takata Location : Okinawa ,JAPAN
depth : 10m Date : 24 Sep 1994