250

C. name : S.name: Flabelligobius fourmanoiri
Photo : Akiko Itoi Location : Iriomote I.,Okinawa, JAPAN
depth : 20m Date : 19 Aug 2001