255

C. name : S.name: Gnatholepis deltoides
Photo : Mitsuaki Takata Location : Kagoshima, JAPAN
depth : 3m Date : 23 Sep 2001