256

C. name : Dusky frillgoby S.name: Bathygobius fuscus
Photo : Mitsuaki Takata Location : Kagoshima, JAPAN
depth : 3m Date : 23 Sep 2001